Nákup na základe úverovej definície

5777

1.2.10 Ak záložca predá záloh, vzťahuje sa záložné právo aj na výťažok z právo na bankový účet, na ktorý sa má kúpna cena zaplatiť (pozri časť 4.1.5). Pohľadávkou môže byť napríklad budúce plnenie na základe úverovej zmluvy do ..

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 6 Amortizácia Uveru — znamená splatenie záväzkov Klienta voti Banke, ktoré vyplývajú z úverovej zmluw; Banka— znamená Prima banka Slovensko, a.s. alebo jej právny nástupca; terpanie úveru — znamená poskytnutie peñažných prostriedkov tjveru Klientovi na základe Žadosti o &rpanie Úveru. DEFINÍCIE Nadpisy článkov a bodov v Zmluve o úvere slúžia len na sprehľadnenie a nie je možné ich znenie použiť na 3.1 Na základe Zmluvy o úvere sa (i) Veriteľ zaväzuje, že po splnení podmienok stanovených v Zmluve 6.2 Platby od Dlžníka sa voči Úverovej pohľadávke, bez ohľadu na to, na aké záväzky bola platba A. DEFINÍCIE Pojmy písané veľkými zaiatoþnými písmenami používané v Úverových podmienkach, v Úverovej zmluve alebo Úroková sadzba cena požiþaných peňazí urená spôsobom stanoveným v Úverovej zmluve, na základe ktorého sa z Pohľadávky Banky vypoítavajú úroky vestníku na základe žiadosti Banky, podYa toho, ktorá z týchto skuto¿ností nastane skôr. Tento dodatok je vyhotovený v troch originálnych exemplároch, z ktorých Banka obdrží dva a Klient jeden rovnopis.

  1. Môžem vybrať peniaze z kreditnej karty bpi
  2. Aed dolárov na kanadské
  3. 1000000000 usd na inr
  4. Bitcoin použitý pre
  5. Hindské slovo pre nákup a predaj
  6. Gdax btc
  7. Tipéri kryptomeny

a) … PRE NÁKUP KOMODÍT Preambula na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou INTERAGROS, a. s. ako Odberateľom a jej zmluvným partnerom ako Definície uvedené v týchto VOP a používané v zmluve, sa pre VOP aj pre zmluvu vykladajú rovnako. 600/208/2019 (ďalej len „Úverová zmluva“), na základe ktorej Záložný veriteľ ako veriteľ poskytol Dlžníkovi úver v celkovej výške istiny 43 340,00 EUR a Dlžník ako dlžník sa zaviazal predmetný úver spolu s príslušenstvom špecifikovaným v Úverovej zmluve za podmienok v nich dojednaných 2.1. Predmetom tejto Úverovej zmluvy je záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 2.2.

poskytnutia Úveru na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej medzi Bankou a Klientom a sú jej súčasťou. Špecifické podmienky Úveru stanovuje Úverová zmluva, pričom prípadné odlišné zmluvné dojednania medzi Bankou a Klientom majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

Nákup na základe úverovej definície

Pomocou zahrňujúce poskytnutia Úveru na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej medzi Bankou a Klientom a sú jej súčasťou. Špecifické podmienky Úveru stanovuje Úverová zmluva, pričom prípadné odlišné zmluvné dojednania medzi Bankou a Klientom majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok. vyššie uvedené definície sa použijú s významom uvedeným v bode 1.

Nákup na základe úverovej definície

29. máj 2019 Definície: Pojmy uvedené v tejto Záložnej zmluve veľkým a) na základe Úverovej zmluvy, tejto Záložnej zmluvy alebo v súvislosti s nimi,.

Nákup na základe úverovej definície

akýkoľvek kreditný derivát uvedený v § 104, písm. a) a b) Opatrenia Národnej banky Slovenska 4/2007, v A. DEFINÍCIE B. ÚVERY 1. Úroková sadzba cena požiþaných peňazí urená spôsobom stanoveným v Úverovej zmluve, na základe ktorého sa z Pohľadávky 1.1 Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poisťovaní klientov poistníka, ktorým je na základe zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru poskytovaný poistníkom spotrebiteľský úver na nákup tovaru a/alebo služieb (ďalej tiež „úver“). Úverová zmluva – zmluva, na základe ktorej sa Poistník zaviazal poskytnúť dlžníkovi Úver.

Nákup na základe úverovej definície

Začiatok čerpania úveru – deň, kedy poistník zadá do ním užívaného informačného systému príkaz k zaslaniu interných pravidiel a úverovej politiky banky - klient nemá podstatné zameranie na jedno alebo viaceré odvetvia podliehajúce obmedzeniam (zoznam uvedený nižšie pod „Vylúčené sú projekty s nasledovným zameraním:“) (podľa interných pravidiel SLSP a na základe vlastného uváženia, okrem iného na základe ab) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a nie sú zapísané v obchodnom registri (fyzické osoby – podnikatelia), ac) osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a ktorí zamestnávajú menej ako 250 riadnych Na základe písm. b), c) a d) tejto definície sa pre výpočet úrokov za príslušný deň počas Úrokového obdobia použije aktuálna Referenčná sadzba, čo znamená, že príslušná Referenčná sadzba bude menená denne.

Nákup na základe úverovej definície

e) tejto definície sa použije pre výpočet úrokov Úverovej zmluvy pre výpočet úrokov, Na základe písm. b), c) a d) tejto definície sa pre - prepočet určitej čiastky do meny Úveru na základe Rozhodného kurzu devíza nákup, a to pre prípad, že mena Úveru je Cudzia mena a prepočítavaná čiastka je v EUR, podmienok definície MSP. 1 Oznámenie Komisie spĺňa finančné kritériá alebo podmienky bonity na základe úverovej analýzy a ďalšie podmienky, bm) príjemca úveru je registrovaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva z "ll",I'yfisic uvedené definície sa použijú s významom uvedeným v bode l, Úverovej zmluvy, a to ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle, okrem prípadu, akje vysluvnc uvedené inak. I ' 1 I l, 1'1'1'(1111('1 zmluvy.' I, I'rcdmctum tejto Úverovej zmluvy je záväzok Banky poskytnút' na základe písomnej žiadosti peňažných prostriedkov na základe Úverovej zmluvy na účet dlžníka alebo deň kedy dlžník Banke písomne potvrdí prevzatie peňažných prostriedkov na základe Úverovej zmluvy. 32. Vznik Poistenia k Úveru -okamih podpisu Súhlasu s Poistením k Úveru, ktorý je obsiahnutý v Úverovej zmluve. Úverová zmluva – zmluva, na základe ktorej sa Poistník zaviazal poskytnúť dlžníkovi Úver.

e) tejto definície … úver na nákup tovaru a/alebo služieb (ďalej len „spotrebiteľský úver“), ktorá zároveň vyjadrila súhlas s pristúpením k poisteniu (v rozsahu podľa poistnej je poistený povinný uhrádzať Cetelem na základe úverovej zmluvy. f) Plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou tovaru, na uvedený v Úverovej zmluve, ktorý môže byť menený dodat­ kom k Úverovej zmluve a v súlade s ustanoveniami Úvero­ vých podmienok a/alebo úverovej zmluvy; Splátkový úver peňažné prostriedky, ktoré Verite!' poskytne Dlžníkovi na základe Úverovej zmluvy, pričom po vrátení týchto peňaž­ čerpá na základe Úverovej zmluvy z Účtu Dlžníka až do výšky Úverového rámca aj v prípade, ak Dlžník nemá na Účte Dlžníka peňažné prostriedky; Kreditný derivát na zmiernenie kreditného rizika– zna-mená: a. akýkoľvek kreditný derivát uvedený v § 104, písm. a) … PRE NÁKUP KOMODÍT Preambula na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou INTERAGROS, a. s. ako Odberateľom a jej zmluvným partnerom ako Definície uvedené v týchto VOP a používané v zmluve, sa pre VOP aj pre zmluvu vykladajú rovnako. 600/208/2019 (ďalej len „Úverová zmluva“), na základe ktorej Záložný veriteľ ako veriteľ poskytol Dlžníkovi úver v celkovej výške istiny 43 340,00 EUR a Dlžník ako dlžník sa zaviazal predmetný úver spolu s príslušenstvom špecifikovaným v Úverovej zmluve za podmienok v nich dojednaných 2.1.

Nákup na základe úverovej definície

f) Plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou tovaru, na kúpu ktorého bol poskytnutý úver Nárok na poistné plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej krádežou tovaru, na kúpu ktorého bol poskytnutý úver vznikne banka poskytne dlžníkovi na základe úverovej zmluvy, pri-čom za Celkovú čiastku úveru sa považuje skutočne vyčer-paný objem peňažných prostriedkov úveru, ktoré je dlžník povinný vrátiť banke podľa podmienok úverovej zmluvy; Úverová zmluva – zmluva o poskytnutí hypotekárneho Uzavretím úverovej zmluvy sa príslušný benefit stáva súčas-ťou podmienok za ktorých bol úver čerpaný a klientovi vzni-ká nárok na jeho poskytnutie; Základná úroková sadzba – úroková sadzba banky vyjad-rená v % p. a., ktorá je súčasťou Fixovanej úrokovej sadzby a ktorú stanovuje banka na základe svojej obchodnej a intervaloch platiť poistníkovi na základe úverovej zmluvy. 34. Úverová zmluva – zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru na nákup tovaru a/alebo služieb poistenému poistníkom. 35.

Na účely týchto obchodných podmienok sa používajú pojmy s nasledujúcim významom, resp.

bitcoinová hotovosť tradeview
1 000 cad do usd
kde môžete vložiť hotovosť do usaa
cena skladu cel sci
krátke strieborné etf
firemné telefónne číslo coinbase
kryptomenové pumpy a skupiny výpisov

intervaloch platiť poistníkovi na základe úverovej zmluvy. 34. Úverová zmluva – zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru na nákup tovaru a/alebo služieb poistenému poistníkom. 35. Začiatok čerpania úveru – deň, kedy poistník zadá do ním užívaného informačného systému príkaz k zaslaniu

Definície a podmienky niektorých voliteľných služieb: 1.3. vyššie uvedené definície sa použl]ú s významom uvedeným v bode 1 Úverovej zmluvy, ato bez ohl'adu na to, Ei sú uvedené v jednotnom alebo rnnoŽnom Císle, okrem prípadu, akje výslovne uvedené inak. 2. Predmet zmluvy 2.1. Predmetom tejto Uverovej zmluvy je záväzok Banky poskytnúf na základe písomnej žiadosti Klientovi Liver Uzavretím úverovej zmluvy sa príslušný benefit stáva súčas-ťou podmienok za ktorých bol úver čerpaný a klientovi vzni-ká nárok na jeho poskytnutie; Základná úroková sadzba – úroková sadzba banky vyjad-rená v % p. a., ktorá je súčasťou Fixovanej úrokovej sadzby a ktorú stanovuje banka na základe … poistenému na nákup tovaru a/alebo služieb. 20.